ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου, καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της φόρμας εγγραφής σε εκδήλωση για την παρουσίαση της έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ “Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις επιχειρήσεις”. Σε κάθε περίπτωση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4624/2019, όπως ισχύει).

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς: Όταν υποβάλλετε μία αίτηση συμμετοχής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την συμμετοχή σας (λ.χ. όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας ,e-mail, Φορέας και ιδιότητα). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας: χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την κράτηση της θέσης σας στην εν λόγω εκδήλωση. Δεν θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνον εφόσον λάβουμε την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και συγκεκριμένα μέχρι την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, μετά την  παρέλευση της οποίας τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης. Στην περίπτωση που μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερώσεων για δραστηριότητες, εκδηλώσεις και λοιπά προγράμματα που πραγματοποιούνται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορεί να διαβιβάσουμε στοιχεία μόνο όταν είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας και λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων. Δεν μοιραζόμαστε περαιτέρω με τρίτους τα δεδομένα που μας αποστέλλετε κατά τη διαδικασία επιλογής σας, παρά μόνο όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας.

Τα δικαιώματά σας: Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων 679/2016ΕΕ, έχετε δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων σας και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου του «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», διαθέσιμη στο https://imegsevee.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» στο dpo@imegsevee.gr.